Stationær flowmåler FLO-SYSTEM

 
KONCEPT 
Der er sjældent ideelle betingelser for installering at overfald i åbne kanaler eller kloakrør. Det samme gælder for brugen af Manning-ligningen for at udregne gennem-strømningen. Det langsomme flow og den store forskel i flowhastighed, tillige med tilbagestrømning, installationsomkostninger, udstrømningshastighed for røret, gør brugen at flowmålere til åbne kanaler, som kun fungerer på grundlag af vandstand, unøjagtig eller umulig. FLO-SYSTEMTM 253 flow-måler måler vandstand og hastighed i åbne kanaler ved hjælp af en kombineret fast stofsensor.
 
Sensoren, som har en indbygget mikroprocessor, beregner gennemstrømnin-gen på grundlag af de målte vandstands- og hastighedsparametre samt oplysninger om målesteder, som f.eks. rørform og - dimensioner.
 
FUNKTIONSPRINCIP
FLO-SYSTEMTM 253 flommåler er baseret på ligningen: Q = V*A, hvor Q angiver gennem-strømningen, V hastigheden og A arealet. Den elektromagnetiske hastigheds-sensor fungerer efter Faraday's lov, ifølge hvilken en elektrisk ledende væske, der krydser magnetiske kraftlinier, producerer elektro-motorisk  spænding.
 
Denne spæn-ding, der opfanges af sensorens elektroder, er lineær og afhængig at væskens hastig-hed. Vand-standsmålingen sker ved anven-delse at piezo-resistiv differenstryktransducer, der ved hjælp at en ny teknik, giver yderst præcise resultater.
 
INSTALLATION
Den patenterede elektromagnetiske sensor er nem at installere i et eksisterende rør, kanal eller kloak. Installationen tager kun få minutter.
 
Ingen ændring af bygningsværk! Ingen afbrydelse af flowet!
 
Sensoren monteres hurtigt og let med ekspansions spænd- bånd, som anbringes i røret og ekspanderes mod rørets inder- side. Stålbåndet sikrer, at sensoren holdes fast i den korrekte position i røret. Oplys-ninger om målestedet, som f.eks, form og dimension, stømningsenheder, totalisator-type, udgangsom- råde m.v. tasten ind på et tastatur. Systemet leder ved hjælp at alfanumerisk LCD-skærm brugeren igennem menuerne ved at bede om svar på en række spørgsmål.
 

Tekniske specifikationer

MÅLINGER
Volumetriske gennemstrømninger i fyldte eller delvis fyldte runde, firkantede, ovale og uregelmæssigt formede render fra 150 til 3500 mm.
 
HASTIGHEDSMÅLINGER
Metode: Elektromagnetisk
Måleområde: -1.5 til 6 m/sek
Opløsning:  1 cm /sek.
 
NIVAUMÅLING MED ATC
Metode: Differenstyk med ATC 
Måleområde: 0 til 3500 mm.
Over-rangebeskyttelse: 2 gange måleområdet
Opløsning:  1 mm
 
BEREGNING AF FLOW
Omregning af vandstand og rørstørrelse til væskens areal; omregning af punkthastighedsudlæsning til middelhastighed; multiplikation af væskens areal med middelhastighed giver flowhastighed Q=V*A. 
MATERIALER
Sensor: Polyuretan hvor sensoren er udsat for strømningen.
Kabel: 9 m polyuretankappe.
Monteringsbeslag:  SS 316.
 
MILJØMÆSSIGT
Elektronikken: -40o til 60o C Udendørs installation.
Sensor:  5o til 45o C
 
ELTILSLUTNING
220 V / 50 Hz.
 
SKÆRM
Bagfra-belyst LCD skærm med kontrast indstilling.
 
UDGANGE
4 til 20 mA udgang for flowhastighed.
Strømningsrelateret kontaktlukning: Isoleret type C relæ. 
(28 VDC @ 1 A)
 
INDBYGGEDE OPTIONER
Ekstra 4 til 20 mA udgang for hastighed eller vandstand samt ekstern analog indgang for vandstand.
 
TILBEHØR
Ekstra sensorkabel. Afskærmning mod sol og regn.

   

Et godt lille råd

Med en stigende vand- og vandafledningsafgift vil det fremover blive endnu dyrere at bruge, rense og bortskaffe vand. Derfor har det stigende betydning, at mindst mulig vand går til spilde

Kontakt os

Kobberøe ApS
Rørmosevej 22
3520 Farum
Telefon: 7020 1990 - Mobil: 4032 1990
E-mail: jens@kobberoee.dk

Copyrights

© 2012 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk